Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера

 

Наградата се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.

 

Цел

 

С наградата на името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера се цели:

 • да се съхранят и тачат във времето неговото безспорно място в предучилищната педагогика у нас.
 • да са развива и подкрепя ежедневната възпитателно-образователна дейност на детския учител в името на детето чрез игра, свобода, доверие и сигурност.
 • детският педагог да продължава практически да реализира неговите научни идеи при осъществяване на педагогическото си взаимодействие с децата.

 

Мотиви за учредяване на наградата

 

Учредяването на наградата на името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера, е израз на нашата дълбока признателност и уважение към неговото уникално научно творчество в предучилищната педагогика у нас.

Димитър Кръстев Димитров е уникален учен със свой авторски почерк в предучилищната педагогика, очертан от неговото новаторско разбиране за детството, играта и детската градина като институция.

Сред отговорите на Мастера за смисъла на детската градина е обогатяването на детския живот. Приоритет са ценността и уникалността на детето, а информационното обогатяване – ако е пожелано от децата, не е цел, а неизбежно средство и следствие. Инструментът е в игровия подход. Играта е генеративен източник на алтруизма и творчеството, на самопознанието, самоусъвършенстването и себеутвърждаването в детето.

Научното и практическото творчество на Мастера беше насочено към реализиране на условия от страна на възрастните – родителите и детския учител, които да помогнат на детето да премине през най-важния, неповторим и феноменален период от човешкия живот – детството.

 

Инициативен комитет за учредяване на годишната награда на името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера

 

 • доц. д-р Райна Захариева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
 • доц. д-р Румяна Папанчева – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
 • Цеко Стайков – Издателство „Изкуства“, гр. София
 • Камелия Димитрова – РИО, гр. Благоевград
 • доц. д-р Анастасия Пашова – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
 • доц. д-р Веска Вардарева –  ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
 • доц. д-р Красимира Димитрова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
 • проф. дпн Галя Христозова – Бургаски свободен университет, гр. Бургас
 • доц. д-р Хрисула Недялкова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
 • д-р Ели Драголова – ЦДГ „Слънце“, гр. Бургас
 • доц. д-р Ваня Петрова –  Тракийски Университет, гр. Стара Загора
 • проф. д-р Тиха Делчева  –  Тракийски Университет, гр. Стара Загора
 • Наташа Новачкова – директор на ЦДГ „Славейче”, гр. Стара Загора
 • доц. д-р Гергана Дянкова – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
 • доц. д-р София Дерменджиева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, филиал гр. Враца
 • гл. ас. д-р Златка Димитрова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

с подкрепата на издателство „Изкуства“ и СНЦ „Образование и технологии“.

 

Цикличност

 

Наградата за добра педагогическа практика е ежегодна.

 

Критерии за оценка на подадените материали

 

Критерии за оценка на подадените в конкурса материали са творческото, нестандартното и обогатяващо детското развитие педагогическо взаимодействие чрез приложение на новата образователна парадигма на 21. век:

 • Поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие.
 • Уважение и съхраняване на детската индивидуалност.
 • Приложение на игровия подход.

 

Размер на наградата

 

На името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера ще бъдат връчвани:

 • Една специална награда.
 • Три допълнителни награди.

 

Регламент за участие.

 

Кой може да участва?

Участие в конкурса могат да вземат детски учители, работещи в системата на предучилищното образование в България и в българските училища/детски градини в чужбина.

Какви материали трябва да бъдат подадени за участие?

За участие в конкурса трябва да бъде подготвен доклад, описващ методиката и резултатите от педагогическата практика на детския учител.

Докладът се оформя в следните варианти:  

 • разширен обзор на доклада – в обем до 3 стр.
 • пълен текст на доклада – в обем до 10 стр.

Допълнителните материали към доклада могат да бъдат: снимки, презентация, видео-клип – в обем до 100 МВ. (Наличието на допълнителни материали не е задължително и зависи от спецификата на описаната практика). 

Технически изисквания за оформление на доклада и допълнителните материали

Докладът да е съхранен като текстов файл за работа с програмата MS Office Word.

Текстовият файл съдържа: заглавие на доклада; име на автора/авторите, институцията на автора/авторите; кратък абстракт на български език и основен текст, в рамките на който могат да бъдат включени изображения, таблици и диаграми. Размер на текста на доклада – 14 pt. Размер на текста в абстракта – 11 pt. Разстояние между редовете – 1,3. Без отстъпи и без празни редове. Подравняване на целия текст вляво.

Допълнителните материали трябва да бъдат събрани в един архивен файл, именуван с името на участника и с размер до 100 MB.

Къде да бъдат изпращани материалите?

Материалите за участие се подават само по електронен път. Докладът трябва да бъде изпратен като прикачен файл на адрес: itlearning@dgklaz.net. Ако има допълнителни материали, те или връзка към тях трябва да бъдат изпратени на същия електронен адрес.

Срок за изпращане на материалите

За участие в конкурса всички материали трябва да бъдат изпратени до 21.06.2015 г.

 

Заключителен етап

 

Комисия, съставена от членове на инициативния комитет, ще определи наградите.

Докладите и допълнителните материали на наградените участници ще бъдат публикувани в сп. „Образование и технологии“.

Всички останали кандидати могат да публикуват своите доклади като вземат участие – присъствено или виртуално – в научно-практическия форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ при условията на ранна регистрация.

 

Обявяване на наградите

 

Определените за най-добри практики ще бъдат обявени при откриване на научно-практическият форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, който се провежда ежегодно в края на лятото в гр. Бургас.

 slide up button