Годишно научно-методическо списание за образование и наука

сп. Образование и технологии, бр. 5/2014

       
Азбучен указател

 

Книжно издание

Електронно издание

Учебни ресурси

А

 

Аврамова, Ваня Петрова,
Химикотехнологичен и металургичен университет, София
vanaq_1@abv.bg
Новаторски подход за предоставяне и достъп до библиографски ресурси в синхрон с потребителските изисквания   
 
204 стр. 455 стр.

 

Алексиева, Любка Кръстева, ас.
СУ "Св. Климент Охрдиски", ФНПП, София
lyubka.alexieva@gmail.com
Компетентности на бъдещите начални учители за работа във виртуална класна стая  
 
163 стр. 345 стр.

 

Ангелов, Ангел Владимиров, гл. ас. д-р
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
angelov_60@abv.bg
Училищният празник като институция на училището  
22 стр. 37 стр.

 

Ангелова, Златина Добрева,
ЕТ „МИРДОБ”, Бургас
zlatina_angelova@abv.bg
Видът на глагола и глаголните наклонения – трудните теми в обучението на ученици с "клипово" мислене  
97 стр. 193 стр.

 

Ангелова, Силвия Игнатова,
ЦДГ "Слънце", Русе
silvi.1212@abv.bg
Приложение на комиксите в детската градина  
43 стр. 86 стр.

 

Андреева, Яница Йорданова,
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
yanitsa_andreeva@abv.bg
Таблици и диаграми в началното училище. Формиране на начална статистическа грамотност  
117 стр. 243 стр.

 

Анева, Стефка Йорданова, доц. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, Пловдив
eli_tod@abv.bg
Учебно съдържание на задачите по Информационни технологии в прогимназията  
187 стр. 409 стр.

 

Атанасова, Даниела Тодорова,
ОДЗ 2 "Звездица Зорница", Бургас
Приложението на "Забавните пчелички" в обучението на децата от първа възрастова група
59 стр. 121 стр.

 

Атанасова, Дафина Иванова, гл. ас.
ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, Добрич
dafina_atanasova@abv.bg
Актуални проблеми при обогатяване на лингвистичната компетентност на студентите в обучението по български език  
99 стр. 197 стр.

 

Атанасова, Маргарита Христова,
ПУ "П. Хилендарски", ФМИ, Пловдив
Обучение по български език чрез игри
155 стр. 322 стр.
Създаване на графики на функции – едно приятно занятие  
161 стр. 338 стр.

.

Б

 

Байчев, Цанимир Любомиров, гл. ас. д-р
ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, Добрич
tsanibaytchev@yahoo.co.uk
Приложение на музикален интерактивен софтуер при обучението на студенти бъдещи педагози
146 стр. 301 стр.   

 

Байчева, Божанка Раднева, доц. д-р
ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, Добрич
bbaycheva@abv.bg
Вокалното студио като извънкласна форма на обучение  
144 стр. 297 стр.

 

Босакова, Кристина Стойкова,
УНИБИТ, София
k.bosakova@unibit.bg
Развитие на съвременните библиотехнологии в условията на формиране на новата информационно-технологическа парадигма  
211 стр. 471 стр.

 

Бояджиев, Добри Атанасов, гл. ас. д-р
УНИБИТ, София
d.boyadzhiev@unibit.bg
Приложение на академичната програма на MikroTik за сертифицирано обучение по компютърни мрежи в УниБИТ  
167 стр. 357 стр.

 

Бояджиева, Нели Илиева, проф. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски”, София
nelybo@abv.bg
Принципът за възпитание и анимация чрез изкуство в педагогиката
10 стр. 10 стр.


В

 

Валеова-Ангелова, Василиса Павлова,
РИО, Благоевград
vasy_pav@abv.bg
Условия и фактори за интегриране на тримерното моделиране в технологичното обучение за разширяване на образователната реалност  
169 стр. 362 стр.

 

Василева, Катерина Благоева,
ОУ "Екзарн Антим I", Пловдив
katkabg@yahoo.com
Управление на кариерното развитие на педагогическия персонал
221 стр. 489 стр.   

 

Велкова, Траяна Йорданова,
УНИБИТ, София
traqnavelkova@abv.bg
Развитие на съвременните библиотехнологии в условията на формиране на новата информационно-технологическа парадигма  
211 стр. 471 стр.

 

Волги, Беатрикс Бистра,
ЧСОУ и ЧЦДГ "Свети Георги", София
beatrix.volgyi@wondergroup.eu
Природа и технологии: Децата разказват чрез заобикалящата среда  
196 стр. 439 стр.

 

Вълчева, Пенка Кръстева, докторант
ПУ "П. Хилендарски", Педагогически факултет, Пловдив
pepa_valcheva@abv.bg
Лингводидактични особености на детския преразказ в предучилищна възраст  
52 стр. 102 стр.

 

Върбанова, Теодора Върбанова, докторант
СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, София
teodorav@microsoft.com
Публично финансиране на ИТК в българското образование (2012-2015)
223 стр. 495 стр.


Г

 

Георгиева, Галина Георгиева, ас.
СУ "Св. Климент Охрдиски", ФНПП, София
galinag_bg@yahoo.com
Невропсихологични модели на числовите представи  
104 стр. 206 стр.

 

Георгиева, Кристина Божидарова,
ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен
christina_bozhidarova@abv.bg
Сътворяваме  ЗАЕДНО. Или как „Работилница за изкуство“ превърна децата от зрители,  в създатели на една приказка  
202 стр. 452 стр.

 

Георгиева, Стилиянка Петрова,
ЦДГ 23 "Буратино", Шумен
cdgburatino23@abv.bg
Детската градина и семейството – съвместна работа за реализация на проектни дейности  
46 стр. 94 стр.

 

Георгиева-Николова, Тонка Заркова,
3. ОУ "Димитър Благоев", Шумен
teorgieva@abv.bg
Прилагане на мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес  
153 стр. 318 стр.

 

Германова, Германичка Атанасова,
СОУ "Св.Св.Кирил и Методий", Игнатиево
gery_germanova@abv.bg
Информационните технологии в обучението на билингви  
159 стр. 333 стр.

 

Глушкова, Тодорка Атанасова, д-р
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив
todorka.glushkova@gmail.com
Блоково програмиране за малки и големи  
173 стр. 375 стр.

 

Горчева, Йорданка Георгиева, гл. ас.
ИМИ, БАН, София
gorcheva@yahoo.com
От две ленти в една: математическо моделиране на пътен трафик с помощта на ИТ  
106 стр. 209 стр.

 

Гъров, Коста Андреев, проф. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, Пловдив
Учебно съдържание на задачите по Информационни технологии в прогимназията
187 стр. 409 стр.

 

Д

 

Данаилова-Стойнова, Зара Георгиева,
Регионален инспекторат по образованието, Пловдив
zara_dan@abv.bg
Мотивиране на учениците чрез използване на новите технологии  
108 стр. 217 стр.
Математиката в народното творчество  
115 стр. 237 стр.

 

Данева, Камелия Колева,
ОДЗ 2 "Звездица Зорница", Бургас
kameliq_kd@mail.bg
Интерактивните технологии в полза на образователния процес в детската градина  
57 стр. 117 стр.

 

Данов, Данаил Кирилов, гл. ас. д-р
СУ "Св. Климент Охрдиски", ФНПП, София
danail.danov@gmail.com
Приложение на новите технологии в чуждоезиковото обучение  
139 стр. 287 стр.

 

Денчев, Стоян Георгиев, Проф. д.ик.н.
УНИБИТ, София
s.denchev@unibit.bg
Нови образователни технологии в УНИБИТ в прехода към формиране на умения в процеса на усвояване на знания  
218 стр. 487 стр.

 

Дерменджиева, Людмила Атанасова,
1. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Гоце Делчев
l_dermendjieva@abv.bg
Уча лесно правопис  
184 стр. 401 стр.

 

Димитрова, Красимира Атанасова, доц. д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
dimitrova@dgklaz.net
Концептуална рамка на съвременната детска градина – технологии, методика и управление  
230 стр. 504 стр.

 

Димитрова, Росица Костадинова,
ЦДГ 68 "Патиланско царство", Стара Загора
nelito_daniel1974@abv.bg
Виртуалната комуникация в детската градина      
63 стр. 128 стр.

 

Димитрова-Василева, Райна Петрова,
ОДЗ №22 „Великденче", София
odz22@abv.bg
Гражданското образование в детската градина  
72 стр. 137 стр.

 

Дишкова, Мария Стоянова, гл. ас. д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
msshtereva@gmail.com
Превенция на проявата на девиантно поведение сред учениците през погледа на началния учител  
29 стр. 51 стр.

 

Доганова, Цветанка Димитрова,
ЧСОУ "Св. Георги", София
tsvetanka.doganova@wondergroup.eu
В началото бе ... историята – подход към учебното съдържание с водещ предмет история и цивилизация  
194 стр. 431 стр.

 

Дойнова, Катя Великова,
163.ОУ "Черноризец Храбър", София
katia_doynova@yahoo.com
Празникът на училището – интересен и модерен начин за участие на ученици, учители и родители
20 стр. 28 стр.


E

 

Енев, Красимир Николов,
ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, Добрич
n125@mail.bg
Използване на облачните технологии в обучението по дисциплината текстообработка  
177 стр. 385 стр.

 

Енчева, Марина Енчева, д-р
УНИБИТ, София
marinaencheva@abv.bg
Подходи при планирането на курс за електронно обучение
165 стр. 353 стр.

Ж

 

Жечева, Яна Благоева,
ЦДГ № 5 "Латинка", Шумен
dlatinka@abv.bg
Приложение на Информационно-комуникационните технологии в детската градина
69 стр. 134 стр.

З

 

Зафирова, Людмила Веселинова, гл. ас.
СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, София
ljudmila_zafirova@abv.bg
Работата по проекти – възможност за интеркултурно учене в обучението по човекът и обществото в 4. клас  
200 стр. 449 стр.

 

Захариева, Райна Сергеева, доц. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски“, ДИУУ, София
rayna_zaharieva@abv.bg
Науката и образованието за духовното израстване на човека в променящото се общество на 21. век  
15 стр. 20 стр.

 

Златкова, Люба Атанасова, гл. ас.
ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен
liuba.zlatkova@gmail.com
Сътворяваме  ЗАЕДНО. Или как „Работилница за изкуство“ превърна децата от зрители,  в създатели на една приказка
202 стр. 452 стр.

 

И

 

Иванов, Ивелин Георгиев,
ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, Добрич
7777@mail.bg
Реализиране на практическите занятия по дисциплината компютърна графика с помощта на програми с отворен код  
175 стр. 381 стр.
Използване на облачните технологии в обучението по дисциплината текстообработка    
177 стр. 385 стр.

 

Иванова, Златинка Георгиева,
ОДЗ №12 "Радост", Бургас
latiz@abv.bg
Великден – традиция и символи. Презентация на добра педагогическа практика
74 стр. 139 стр.

 

Иванова, Таня Антонова,
ЦДГ 68 "Патиланско царство", Стара Загора
tanya_6102@abv.bg
Компютрите и компютърните игри – средство за обучение в детската градина    
65 стр. 130 стр.

 

Иванова, Цветелина Димитрова,
ЧСОУ "Свети Георги", София
tsvetelina.ivanova@wondergroup.eu
Природа и технологии: Децата разказват чрез заобикалящата среда  
196 стр. 439 стр

 

Иванова-Митева, Константина Симеонова,
ОДЗ 2 "Звездица Зорница", Бургас
ksi2471@abv.bg
Приложението на "Забавните пчелички" в обучението на децата от първа възрастова група  
59 стр. 121 стр  

 

Иванова-Неделчева, Албена,
СОУ „Сава Доброплодни", Шумен
monix1@abv.bg
Развитие на определящата поведението среда чрез образователната програма "Черноризец Храбър"  
112 стр. 229 стр.

 

Игнатов, Дечко Митев, гл. ас. д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
tiare64@abv.bg
Развиване на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двигателен модел  
94 стр. 183 стр.
Интелектуално-психическо развитие на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двигателно-игрови модел  
90 стр. 172 стр.
Синтез на интерактивни художествено-творчески методи при групова работа по проект на тема "Морски свят" за трети клас  
92 стр. 177 стр.

 

Игнатова, Елена Игнатова, гл. ас. д-р
УНИБИТ, София
e.ignatova@unibit.bg
Развитие на съвременните библиотехнологии в условията на формиране на новата информационно-технологическа парадигма
211 стр. 471 стр


Й

 

Йовчева, Женя Йовчева,
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
iovcheva_j@abv.bg
Синтез на интерактивни художествено-творчески методи при групова работа по проект на тема "Морски свят" за трети клас  
92 стр. 177 стр

 

Йорданова, петя борисова,
НБУ "Михаил Лъкатник“, Бургас
petya_j@yahoo.com 
Училищната мрежа на програмите "ЕКОУЧИЛИЩА" и "УЧИМ ЗА ГОРАТА" – модел за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование  
135 стр. 280 стр

 

Йорданова, Христина Кръстева,
ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен
hrisy_17@abv.bg
Сътворяваме  ЗАЕДНО. Или как „Работилница за изкуство“ превърна децата от зрители,  в създатели на една приказка  
202 стр. 452 стр.

 

Йосифова, Бойка Цветанова,
РИО София-град, София
boikai_kaleva@abv.bg
Гражданското образование в детската градина
72 стр. 137 стр.

 

 

К

 

Карадимитрова, Румяна Иванова,
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
r.karadimitrova@hotmail.com
3D Електронната книга в учебния процес по Български език и литература в началното училище като средство за повишаване на комуникативно-речевите знания и умения  
102 стр. 202 стр.

 

Каракашева, Дафина Тодорова,
ЧСОУ "Св. Георги", София
dafina.karakasheva@wondergroup.eu
Питагорейците – проектно-базирано обучение в 5. клас  
190 стр. 420 стр .

 

Карева, Илка Неделчева,
3. ОУ "Димитър Благоев", Шумен
kareva@mail.bg
Прилагане на мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес  
153 стр. 318 стр

 

Кирилова, Иванка Богомилова, д-р
Национален институт на правосъдието, София, член на Съюза на учените
iva_kirilova@abv.bg
Издирването на информация – предпоставка за активно учене в природонаучното обучение в началното училище  
130 стр. 270 стр.

 

Кирниколова, Милена Емилова,
Софийски университет "Св. Климент Охридски", ФНПП, София
milenakarate@gmail.com
Естетико-художественото развитие в предучилищна възраст за изграждане на социална култура
50 стр. 99 стр.

 

Киселова, Стела Стоянова,
ЧСОУ "Свети Георги", София
stella.stoyanova@wondergroup.eu
Природа и технологии: Децата разказват чрез заобикалящата среда  
196 стр. 439 стр

 

Козарева, Вероника Христова, д-р
"Прознание" АД, София
vkozareva@proznanie.bg
Компетентности на бъдещите начални учители за работа във виртуална класна стая  
163 стр. 345 стр.

 

Коларов, Красимир Николов, гл. ас.
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
krkolarov@mail.bg
Мартин, хлябът и уравнението на разходите  
122 стр. 257 стр .

 

Костадинова, Марияна Костадинова, д-р
ОДЗ "Джани Родари", Гоце Делчев
cdg@abv.bg
Интерактивни игри за обучение  
77 стр. 142 стр.

 

Коцева, Евелина Сашева,
Сдружение „Институт за прогресивно образование“, София, Проект JUMP Math, България
evelina.milenova@progresivno.org
JUMP MATH (Junior Undiscovered Math Prodigies) – Методика за преподаване на математика за деца от 6 до 12 г.  
110 стр. 223 стр .

 

Крушков, Христо Димитров, доц. д-р
ПУ "П. Хилендарски", ФМИ, Пловдив
hdk62@abv.bg
Обучение по български език чрез игри  
155 стр. 322 стр
Създаване на графики на функции – едно приятно занятие  
161 стр. 338 стр
Обучението по информатика и софтуерни технологии: развитие и перспективи
181 стр. 394 стр
Състояние на обучението по информатика и софтуерни технологии  
179 стр. 388 стр .

 

Крушкова, Мариана Иванова, гл. ас.
ПУ "П. Хилендарски", ФМИ, Пловдив
mik@uni-plovdiv.bg
Обучение по български език чрез игри  
155 стр. 322 стр
Създаване на графики на функции – едно приятно занятие  
161 стр. 338 стр

 

Кунева, Анна Кунева,
ОДЗ 2 "Звездица Зорница", Бургас
Интерактивните технологии в полза на образователния процес в детската градина  
57 стр. 117 стр. 

 

Къндова, Иванка Огнянова, докторант
БАН - ИИОЗ, София
vi.consulting.agency@gmail.com
Стереотипи в отношенията на учителите към децата и родителите
38 стр. 73 стр

Л

 

Лазаров, Борислав Йорданов, доц. д-р
ИМИ, БАН, София
byl@abv.bg
Питагорейците – проектно-базирано обучение в 5. клас  
190 стр. 420 стр
Развитие на определящата поведението среда чрез образователната програма "Черноризец Храбър"  
112 стр. 229 стр

 

Лалова, Даниела Северинова,
ЧСОУ "Св. Георги", София
daniella.severinova@wondergroup.eu
Питагорейците – проектно-базирано обучение в 5. клас  
190 стр. 420 стр
В началото бе ... историята – подход към учебното съдържание с водещ предмет история и цивилизация  
194 стр. 431 стр

 

Легкоступ, Магдалена Маринова, доц. д-р
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново
m_legkostup@abv.bg
Формиране на диалогични компетенции в подготовка на учителите по религия
88 стр. 167 стр.

 

Лозанова, Лилия Цветанова, гл. ас. д-р
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен
llozanova72@abv.bg
Акценти в изданието на Юнеско „Педагогически аспекти на формирането на медийната и информационна грамотност”
36 стр. 67 стр


М

 

Маврова, Румяна Петкова, доц. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив
rummav@abv.bg
Математиката в народното творчество  
115 стр. 237 стр.

 

Манова, Тодорка Цветкова,
ОДЗ "Славейче", Враца
dooramanova@abv.bg
Стимулиране на детската активност в обучаваща ситуация с интерактивни играчки  
45 стр. 89 стр.

 

Манчев, Ангел Стефанов, д-р
СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК, Катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване", София
manchev@izkustva.net
Авторско право при учебниците за средно образование  
213 стр. 476 стр

 

Марков, Свилен Христов,
ШУ "Константин Преславски", Педагогически колеж - Добрич, Добрич
svilenmarkov@abv.bg
Игрово взаимодействие. Същностна и видова определеност, характеристики и функции  
40 стр. 79 стр

 

Матева, Тоня Петрова,
ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, Добрич
Реализиране на практическите занятия по дисциплината компютърна графика с помощта на програми с отворен код  
175 стр. 381 стр

 

Милкова, Валентина Стоянова, докторант
СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, София
valentina.milkova@abv.bg
Преосмисляне на понятията в контекста на включващото образование и единната социално-педагогическа система Детска градина - Начално училище  
34 стр. 60 стр

 

Милчева, Христина Танчева, доц. д-р
Тракийски университет - Медицински колеж, Стара Загора
hr_mil4eva@abv.bg
Ефективни форми на взаимодействие между професионалното, висшето образование и бизнеса
79 стр. 147 стр.   

 

Минева, Станка Димитрова,
ЦДГ 68 "Патиланско царство", Стара Загора
stanimirento@abv.bg
Обучението в детската градина – лесно и интересно  
48 стр. 97 стр.

 

Митева, Капка Петкова,
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
kapka_miteva@abv.bg
Интелектуално-психическо развитие на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двигателно-игрови модел  
90 стр. 172 стр.

 

Миткова, Мария Ангелова,
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
Развиване на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двигателен модел  
94 стр. 183 стр.

 

Митрева, Катя Трифонова,
ОУ "Професор Иван Батаклиев", Пазарджик
kmitreva1967@abv.bg
"Светът на приказките" – иновативен подход за стимулиране на творческото мислене на учениците  
24 стр. 42 стр. 

 

Младенов, Пламен Петров, докторант
ЦАСД, Червен бряг
plamen_p_m@yahoo.com
Неформално християнско образование – необходимост и перспективи
26 стр. 46 стр.

Н

 

Николов, Красимир Николов, гл. ас.
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
k_nik@abv.bg
Развиване на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двигателен модел  
94 стр. 183 стр
Интелектуално-психическо развитие на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двигателно-игрови модел  
90 стр. 172 стр
Синтез на интерактивни художествено-творчески методи при групова работа по проект на тема "Морски свят" за трети клас  
92 стр. 177 стр

 

Николов, Николай Георгиев, доц. д-р
ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, Добрич
n_nikolov_d@abv.bg
Българските традиции и обичаи в обучението по краезнание  
132 стр. 273 стр.

 

Николова, Мартина Данчева,
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
nikolova_martina@abv.bg
Система от дидактични игри за затвърдяване и надграждане на изчислителните умения на учениците  
119 стр. 251 стр.

 

Нинова, Даниела Цветанова,
ЦДГ "Незабравка", Бяла Слатина
dg_nezabravka@mail.bg
Интерактивно обучение в детската градина
67 стр. 132 стр.


П

 

Павлова, Даниела Георгиева, д-р
УНИБИТ, София
d.pavlova@unibit.bg
Илюзиите за ИКТ в образованието  
149 стр. 307 стр.

 

Павлова, Наталия Христова, доц. д-р
ШУ “Еп. Константин Преславски“, Шумен
natalia_1@abv.bg
Информационните технологии в обучението на билингви  
159 стр. 333 стр.

 

Панайотова, Павлина Панайотова,
ОДЗ 2 "Звездица Зорница", Бургас
Интерактивните технологии в полза на образователния процес в детската градина  
57 стр. 117 стр.

 

Папанчева, Румяна Йорданова, доц. д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
papancheva@dgklaz.net
Система от дидактични игри за затвърдяване и надграждане на изчислителните умения на учениците  
119 стр. 251 стр.
Таблици и диаграми в началното училище. Формиране на начална статистическа грамотност  
117 стр. 243 стр.
Концептуална рамка на съвременната детска градина – технологии, методика и управление  
230 стр. 504 стр.

 

Парижкова, Любомира Петрова, доц. д-р
УНИБИТ, София
ljubomirap@gmail.com
Анализ на въздействието на провежданите инициативи за честването на Международния ден на книгата и авторското право в Университета по библиотекознание и информационни технологии
206 стр. 458 стр.  

 

Пейчева, Йорданка Стоянова, доц. д-р
ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен
pey4eva@abv.bg
Конструктивистки подход при формиране на ключови компетентности в технологичното обучение в начална училищна степен  
157 стр. 329 стр.

 

Пенев, Радослав Иванов, проф. д-р
СУ "Св. Климент Охрдиски", ФНПП, София
rpenev1959@gmail.com
Позитивно семейно възпитание и педагогическо образование на родителите  
12 стр. 16 стр.

 

Пенева, Атанаска Стоименова,
ОУ "Професор Иван Батаклиев", Пазарджик
at_peneva@abv.bg
Сливи за смет – новият прочит на приказката  
192 стр. 426 стр.

 

Пенева, Любослава Димитрова, доц. д-р
СУ "Св. Климент Охрдиски", ФНПП, София
peneva_luboslava@abv.bg
Позитивно семейно възпитание и педагогическо образование на родителите    
12 стр. 16 стр.

 

Петкова, Елена Петкова, доц. д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
el_petkova@abv.bg
Педагогическата справедливост като личностно качество и институционална характеристика в трудовете на руски и български автори  
31 стр. 57 стр.

 

Петрова, Евгения Цветанова,
ЦДГ№ 25 "Братя Грим", ШУ "Еп. К. Преславски", Шумен – докторант
bragrim@abv.bg
Мотивацията в проектната дейност на детските градини  
18 стр. 26 стр.

 

Петрова, Таня Тодорова,
ОУ „П. Р. Славейков“, Варна
tanqpetrova@abv.bg
Развитие на определящата поведението среда чрез образователната програма "Черноризец Храбър"  
112 стр. 229 стр.

 

Петрова, Христина Георгиева, гл. ас. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", Физически факултет, Пловдив
marietka2002@abv.bg
Активизация на познавателната дейност на учениците с помощта на графични задачи при изучаване на „Топлинни явления“ в осми клас    
126 стр. 261 стр.

 

Планска, Камелия Владимирова,
УНИБИТ, София
kami.planska@gmail.com
Нови образователни технологии в УНИБИТ в прехода към формиране на умения в процеса на усвояване на знания  
218 стр. 487 стр.

 

Попова, Елеонора Иванова,
ЦДГ "Слънце", Русе
eleleonora@abv.bg
Приложение на комиксите в детската градина  
43стр. 86 стр.

 

Пощова-Николаева, Бистра Петрова, ас.
ПУ "П. Хилендарски", Педагогически факултет, Пловдив
b_poshtova@yahoo.com
Играта в ранното чуждоезиковото обучение
137 стр. 282 стр.


Р

 

Русева, Радослава Ангелова,
ОУ "Отец Паисий", Бяла
radoslavkar@abv.bg
За да има и след нас
198 стр. 446 стр.

 

С

 

Сабри, Гюлтен Неджати,
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
Развиване на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двигателен модел  
94 стр. 183 стр.

 

Симеонова, Илияна Иванова, гл. ас. д-р
Софийски университет "Св. Климент Охридски", ФНПП, София
iliyana.simeonova@outlook.com
Автономност и саморегулация на обучението по чужд език  
141 стр. 292 стр.

 

Спасова, Виктория Иванова,
1. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Гоце Делчев
Уча лесно правопис  
184 стр. 401 стр.

 

Спасова, Виргиния Иванова,
1. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Гоце Делчев
Уча лесно правопис  
184 стр. 401 стр.

 

Станков, Красимир Радков, гл. ас.
ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, Добрич
krstankov@yahoo.co.uk
Физическа дееспособност и координационни умения на ученици в обучение по хандбал.  
86 стр. 161 стр.

 

Старибратов, Ивайло Пеев, д-р
ОМГ "Акад. Кирил Попов", Пловдив
ivostar@abv.bg
Мотивиране на учениците чрез използване на новите технологии  
108 стр. 217 стр.

 

Стоянова, Снежана Лазарова, гл. ас. д-р
ШУ "Епископ Константин Преславски", Педагогически факултет, Шумен
sn_lazarova@abv.bg
Мултисензорният принцип в обучението на студентите - предпоставка за ефективно овладяване на знанията за природата
128 стр. 265 стр.


Т

 

Табакова, Недялка Иванова,
ЦДГ 68 "Патиланско царство", Стара Загора
cdg_sz68@abv.bg
Интерактивната бяла дъска в детската градина  
61 стр. 126 стр.

 

Табакова-Комсалова, Венета Веселинова,
Регионален инспекторат по образованието, Пловдив
tabakova_rio@abv.bg
Блоково програмиране за малки и големи  
173 стр. 375 стр.

 

Танева, Мария Димитрова,
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
mimii72tan@abv.bg
Синтез на интерактивни художествено-творчески методи при групова работа по проект на тема "Морски свят" за трети клас  
92 стр. 177 стр.

 

Терзиева, Маргарита Тодорова, проф. дпн
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
mtterzieva@gmail.com
Тестови задачи в литературното образование на студенти-филолози в Русия и България (съпоставителен анализ)  
96 стр. 188 стр.

 

Тодорова, Елена Христова, гл. ас. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, Пловдив
Учебно съдържание на задачите по Информационни технологии в прогимназията  
187 стр. 409 стр.

 

Тодорова, Румяна Георгиева,
ОДЗ "Знаме на мира", Враца
rumiana33@abv.bg
Защо да е трудно, като може да е лесно  
54 стр. 110 стр.

 

Тренчева, Тереза Стоянова, доц. д-р
УНИБИТ, София
t.trencheva@unibit.bg
Нови образователни технологии в УНИБИТ в прехода към формиране на умения в процеса на усвояване на знания
218 стр. 487 стр.

 

Х

 

Христов, Христо Тошков, ас.
ПУ "Паисий Хилендарски", ФМИ, Пловдив
hth@uni-plovdiv.bg
Обучението по информатика и софтуерни технологии: развитие и перспективи  
181 стр. 394 стр.
Състояние на обучението по информатика и софтуерни технологии  
179 стр. 388 стр.

 

Христова, Валентина Петкова,
ОДЗ "Знаме на мира", Враца
valia_ph@abv.bg
Защо да е трудно, като може да е лесно  
54 стр. 110 стр.

 

Христова, Галина Иванова,
ЕГ "Иван Вазов", Пловдив
gala_hristova7@abv.bg
Математиката в народното творчество    
115 стр. 237 стр.

 

Христова, Мадлен Киркор,
Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, София
m.christova@mon.bg
Когато количествените изменения (не) водят до качествени натрупвания  
226 стр. 501 стр.

 

Христова, Ясена валериева, докторант
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Педагогически факултет, Пловдив
jaschristova@yahoo.com
Когато количествените изменения (не) водят до качествени натрупвания
226 стр. 501 стр.
Концептуална рамка на съвременната детска градина – технологии, методика и управление
230 стр. 504 стр.

 


Ц

 

Цанкова, Милена Илиева, доц. д-р
ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, Добрич
milena_b@abv.bg
Знанията на студентите-колежани за растителен свят и приложението им в практическата работа  
133 стр. 276 стр.

 

Цветкова, Елисавета Димитрова, д-р
УНИБИТ, София
eli.tsvetkova@abv.bg
Мобилното образование - адекватен отговор на съвременните образователни търсения  
151 стр. 311 стр.

 

Цураков, Ангел Лазаров,
ЧСОУ "Св. Георги", София
angel.tsurakov@wondergroup.eu
В началото бе ... историята – подход към учебното съдържание с водещ предмет история и цивилизация  
194 стр. 431 стр.

 


Ч

 

Черкезова, Кремлина Любомирова,
34 ОУ "Стою Шишков", София
krem_lina@mail.bg
Нови графични предизвикателства за учениците от 1 - 7 клас
171 стр. 366 стр.

Ш

 

Шапкалова, Светла Ангелова, гл. ас. д-р
УНИБИТ, София
sasch@abv.bg
Пословиците в студентското обучение по религия
84 стр. 156 стр.

 

Шуролинкова, Велислава Станиславова,
163.ОУ "Черноризец Храбър", София
vshurulinkova@abv.bg
Празникът на училището – интересен и модерен начин за участие на ученици, учители и родители
163 стр. 321 стр.


 

Я

 

Янчева, Гергана Валентинова,
УНИБИТ, София
gery.yancheva@gmail.com
"В обувките на студента" – Практики в обучението на студенти по печатни комуникации в дигиталния свят
209 стр. 465 стр

.

K

 

Korneta, Andrzej , Prof.
College of Computer Science and Business Administration in Łomża, Poland
andykor@poczta.onet.pl
The Development Of Vocational Education in Poland in the Year 1990 – 2015
81 стр. 149 стр.

 Korneta, Wojciech , Prof.
College of Computer Science and Business Administration in Łomża, Poland
wkorneta@pwsip.edu.pl
Digital Image Watermarking in Spatial Domain with Non-blind Extraction

233 стр. 509 стр.

S

 

Savlebayeva, Aytgul, PhD
Department of Education for South Kazakhstan, Shymkent, Kazakhstan
mangioku@mail.ru
Formation of reading interest of secondary school my means of Kazakh national pedagogy
216 стр. 481 стр.