Годишно научно-методическо списание за образование и наука

сп. Образование и технологии, бр. 8/2017

       
Азбучен указател

 

Книжно издание

Електронно издание

Учебни ресурси

А

 

Алексиева, Любка Кръстева, гл. ас. д-р

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, София

lyubka.alexieva@gmail.com

Моделът „Виртуален учител на гости“ – приложение на обучението от смесен тип (blended learning) в детската градина

  40 стр. 45 стр.   

 

  

Б

 

В

 

Василева, Катерина Благоева,

Основно училище "Екзарх Антим I", Пловдив

katkabg@yahoo.com

Същност и управление на кариерата на педагогическите специалисти през призмата на нормативните актове, определящи кариерното развитие на педагогическите специалисти в България

  35 стр. 38 стр.

 

Вълкова, Анелия Хрисимова,

ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново

aneliavalkova@abv.bg

Бинарно занятие „Занимателна лаборатория” в неформалното обучение – възможност и развитие на умения и творчество чрез природните науки

  64 стр. 72 стр.

 

Г

 

Георгиева, Веселина Иванова,

ОУ „Елин Пелин“, Бургас

vesygeorgieva@abv.bg

Игрови техники за повишаване уменията за ориентиране в пространството в първи клас

  81 стр. 93 стр.


Глушкова, Тодорка Атанасова, гл. ас. д-р

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив

todorka.glushkova@gmail.com

Приложение на роботиката в обучението по информатика

  90 стр. 102 стр.

Обучението по компютърно моделиране в началното училище – резултати, изводи и оценки

  96 стр. 108 стр.

 

Гювийска, Веска Кирилова, доц. д-р

ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по педагогика, Благоевград

v_guviiska@abv.bg

Логопедагогика и смисълът от ученето

  7 стр. 7 стр.

Д

 

Димитрова, Златка Александрова, гл. ас. д-р

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

dimitrova.zlatka@yahoo.com

Проекции на анимативния подход в педагогиката

  31 стр. 33 стр.

 

Димитрова, Красимира атанасова, доц. д-р

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

dimitrowa_kr@yahoo.com

Рефлексивен подход в обучението и подготовката на студенти-педагози

  87 стр. 99 стр.

 

Дишкова, Мария Стоянова, гл. ас. д-р

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

mariadishkova@abv.bg

Девиантно поведение, училищен тормоз и кибер-насилие

  46 стр. 54 стр.

 

Донева, Миглена Георгиева, доц.

Медицински университет, Фармацевтичен факултет, София

miglena_doneva@abv.bg

Приложение на теорията на Гарднър за оценка на сензорната активност на студенти-фармацевти от МУ, София

  25 стр. 26 стр.

 

Драганова-Христова, Руска Георгиева,

ОУ "Бачо Киро", В. Търново

ruskahr@abv.bg

Бинарно занятие „Занимателна лаборатория” в неформалното обучение – възможност и развитие на умения и творчество чрез природните науки

  64 стр. 72 стр.

 

E

 

Ж

 

З

 

 

И

 


Й

 

 

К

 

Л

 

Лазаров, Борислав Йорданов, проф. д-р

Институт по математика и информатика – БАН, София

lazarov@math.bas.bg

Логаритми и технологии в средното образование

  58 стр. 66 стр.

 

Латифович, Абдулгалимов Грамудин,

Московского педагогического государственного университета, Москва, Русия

agraml@mail.ru

Об информатизации учебного процесса в школе

  17 стр. 18 стр.

 

Легкоступ, Магдалена Маринова, доц. д-р

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново

m_legkostup@abv.bg

Иновативен модел за подкрепа на обучението по религия на територията на община Кюстендил

  75 стр. 86 стр.

 

Луканкин, Александр Геннадьевич, доц. д-р

Московский региональный социально-экономический институт, Видное, Русия

a-lukankin@yandex.ru

Практика взаимодействия мрсэи с школами

  21 стр. 22 стр.


М

 

Манчев, Ангел Стефанов, д-р

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация, София

manchev@izkustva.net

Художникът и редакторът в процес на създаване на илюстрациите в образователните книги за деца в предучилищна възраст

  51 стр. 59 стр.

 

Митов, Константин Василев, доц.

Медицински университет, Фармацевтичен факултет, София

kmitov_mus@abv.bg

Приложение на теорията на Гарднър за оценка на сензорната активност на студенти-фармацевти от МУ, София

  25 стр. 26 стр.

Н

 

НИКОЛОВА, ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА

ОУ "Елисавета Багряна", Сливен

ivelina_viki@abv.bg

Динамична учебна среда в детската градина

  55 стр. 63 стр.


П

 

ПАВЛОВ, ПЕТЬО ЦВЕТАНОВ

ПУ „Паисий Хилендарски“, ФМИ, Пловдив

petyo_pavlov@abv.bg

Mеждупредметна интеграция в обучението по информатика, математика и ИТ

  102 стр. 114 стр.

 

Папанчева, Румяна Йорданова, доц. д-р

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

papancheva@dgklaz.net

Игрови техники за повишаване уменията за ориентиране в пространството в първи клас

  81 стр. 93 стр.

Динамична учебна среда в детската градина

  55 стр. 63 стр.

 

Парижкова, Любомира Петрова, доц. д-р

Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

dr.parijkova@abv.bg

Контекст на изследванията в България за дигитална грамотност при деца в предучилищна и училищна възраст

  11 стр. 11 стр.

 

Пенев, Радослав Иванов, проф. д-р

СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, София

penev_radoslav@abv.bg

Различие, толерантност и приобщаване в ранното детско образование

  3 стр. 3 стр.

 

Пенева, Любослава Димитрова, проф. д-р

СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, София

peneva_luboslava@abv.bg

Различие, толерантност и приобщаване в ранното детско образование

  3 стр. 3 стр.

 

Плачкова, Дияна Милкова,

СУ "Христо Смирненски", Брезово

d_doeva@abv.bg

Приложение на роботиката в обучението по информатика

  90 стр. 102 стр.


Р

 

Рахнев, Асен Кънчев, проф. д-р

ПУ „Паисий Хилендарски“, ФМИ, Пловдив

assen@uni-plovdiv.bg

Mеждупредметна интеграция в обучението по информатика, математика и ИТ

  102 стр. 114 стр.

 

Рачева, Вероника Христова, д-р

"Прознание Академия" ЕООД, София

vkozareva@proznanie.bg

Моделът „Виртуален учител на гости“ – приложение на обучението от смесен тип (blended learning) в детската градина

  40 стр. 45 стр.

 

С

 

Слободская, Ирина Николаевна, к. ф-м н.

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Русия

islobod06@mail.ru

Практика взаимодействия мрсэи с школами

  21 стр. 22 стр.

Т

 

Табакова-Комсалова, Венета Веселинова,

РУО - Пловдив, Пловдив

veni_tab@abv.bg

Обучението по компютърно моделиране в началното училище – резултати, изводи и оценки

  96 стр. 108 стр.

 

Терзиева, Маргарита Тодорова, проф. дпн

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

mtterzieva@gmail.com

Телевизионните сериали като образователно средство в рамките на езиково-литературното обучение на студенти от педагогическите специалности

  70 стр. 80 стр.

 

Терзиева, Тодорка Живкова, доц. д-р

ПУ „Паисий Хилендарски“, ФМИ, Пловдив

dora@uni-plovdiv.bg

Mеждупредметна интеграция в обучението по информатика, математика и ИТ

  102 стр. 114 стр.

Х

 

ХРИСТОВА, ЯСЕНА ВАЛЕРИЕВА

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

jas_christova@izkustva.net

Динамична учебна среда в детската градина

  55 стр. 63 стр.

Ц

 

Цанков, Николай Сашков, доц. д-р

ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по педагогика, Благоевград

ntzankov@abv.bg

Логопедагогика и смисълът от ученето

  7 стр. 7 стр.


Ч

 

 

Ш

 


 

Я

 


.

K

 

S